Vedtægter

Vedtægter for Rudolf Steiner Børnehaven på Kongensvej

Ledet efter Rudolf Steiners Pædagogiske impulser

Kongensvej 1  2000  Frederiksberg

§ 1

Hjemsted

Institutionens navn er Rudolf Steiner Børnehaven på Kongensvej. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§2

Formål

Institutionens formål er at udføre vuggestue-og børnehavearbejde på grundlag af Rudolf Steiners antroposofiske menneskebillede og hans pædagogiske impuls.

§3

Institutionens drift

Institutionens  drift gennemføres ved offentlige tilskud og forældrebetaling, og drives i henhold til aftale indgået med Frederiksberg Kommune i medfør af den til enhver tid gældende lov om puljeordninger.

§ 4 

Åbningstider

Institutionens åbningstid er fastlagt til 7 timer dagligt. Ferieplan udarbejdes inden sommerferien for hvert ”børnehaveår”, og udleveres til institutionens forældre og personale.

§ 5

Ledelse

Stk. l: Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionen, en leder samt evt. en medleder, der varetager institutionens drift og administration i samarbejde med et af bestyrelsen nedsat forretningsudvalg.

Stk. 2: Det er en bestræbelse, at leder og evt. medleder skal kvalificere sig, så de opnår den fornødne kompetence til at lede institutionen efter formålsparagraffen.

§ 6

Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Institutionens bestyrelse består af 8-9 medlemmer

Stk. 2: Fire medlemmer vælges af og blandt forældrene på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Vuggestuens forældre vælger to medlemmer, heraf mindst én fra vuggestuen, og børnehavens forældre vælger to medlemmer, heraf mindst én fra børnehaven. Samtidig vælges en første og anden suppleant fra hver forældregruppe. Suppleanterne træder ind i bestyrelsen, når et forældrevalgt bestyrelsesmedlem træder ud.

Stk. 2: En medarbejderrepræsentant og suppleant, vælges hvert år af pædagogerne på et personalemøde, som holdes inden udgangen af juli kvartal. Medarbejderrepræsentanten træder ud af bestyrelsen i det øjeblik den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen, eller har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

Stk. 4: Tre – fire eksterne medlemmer af bestyrelsen med indgående antroposofisk kendskab vælges af pædagogerne én gang årligt inden udgangen af juli kvartal. Valget bør stemmes af med de siddende antroposofisk orienterede bestyrelsesmedlemmer.

§ 7

Bestyrelsesarbejdet

Stk. 1: Bestyrelsen er underlagt almindelig tavshedspligt. Bestyrelsen er forpligtiget til at orientere nye medlemmer om tavshedspligten.

Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 3: Da det drejer sig om en antroposofisk institution, bestræber de enkelte bestyrelsesmedlemmer sig på, i frihed, at opnå enighed i enhver beslutningsproces

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når i alt 4 medlemmer er tilstede, heraf mindst to forældrerepræsentanter, og mindst en af personalet.

Stk. 5: Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af bestyrelsen på førstkommende møde. Det godkendte referat opslås i institutionen.

Stk. 6: Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

§ 8

Ansættelser

Stk. 1: Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen, under forbehold for godkendelse fra Frederiksberg Kommune. Ved denne beslutning har lederen ikke stemmeret.. Pædagogerne kan foreslå emner til lederposten.

Stk 2: Leder og evt. medleder ansætter og afskediger øvrige medarbejdere efter godkendelse af bestyrelsen. Beslutninger herom fremlægges til høring.

§ 9

Generalforsamling

Stk. 1: Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Kun forældrene har stemmeret på generalforsamlingen. Der må afgives to stemmer pr barn. Ved valg til bestyrelsen skal de to stemmer afgives til to forskellige personer.

Stk 3: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og der indkaldes med tre ugers varsel.

Stk 4a: Forslag til punkter på dagsorden til generalforsamlingen, skal indgives til bestyrelsen senest to uger før afholdelsen

Stk. 4b: Dagsorden skal offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5: Et simpelt flertal blandt forældrene eller i bestyrelsen, kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med to ugers varsel.

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1: Vedtægtsændringer kan kun vedtages med minimum to tredjedels flertal af de stemmeberettigede forældre på en generalforsamling.

Stk. 2: Hvis ikke to tredjedel af de stemmeberettigede er mødt frem, kan vedtægtsændringerne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med to tredjedels flertal blandt de fremmødte.

Stk. 3: Offentliggørelse af forslag til vedtægtsændringer skal ske senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

§ 11

Tegningsret

Stk. 1: Til at forpligtige institutionen overfor tredjemand, kræves underskrift af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Institutionen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende kapital.

Stk. 3: Der påhviler ikke institutionens bestyrelse nogen personlig hæftelse. Men bestyrelsen er ansvarlige overfor institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

§ 12

Institutionens ophør

Stk. 1: Nedlæggelse af institutionen kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor minimum to tredjedel af de stemmeberettigede er tilstede.

Stk. 2: I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, med tilslutning fra generalforsamlingen og med godkendelse fra den bevilligende myndighed, anvendes til et tilsvarende pædagogisk formål.

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 29.9. 1998.

Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 22.11. 2001 – samt på ekstraordinær generalforsamling d. 25.10. 2005

Udskrevet d. 1.11. 2005